Legly.hu

Általános szerződési feltételek

Köszönjük, hogy dokumentumainak elkészítéséhez a legly.hu szolgáltatást vette igénybe. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) és Szabályzat a legly.hu weboldalon elérhető szolgáltatás igénybevételének feltételeit és szabályait tartalmazza. A szolgáltatás igénybevételével Felhasználó/Ügyfél elismeri, hogy az ÁSZF-et részleteiben megismerte és elfogadta.

Az Ügyfél személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról vagy a következő linken https://test.legly.hu/adatkezelesi_tajekoztato keresztül.

Jelen ÁSZF hatálya a Technetic Services Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által működtetett legly.hu oldalon és aldomainjein létrejövő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető és letölthető tartós adathordozón, a következő weboldalról: https://test.legly.hu/aszf.

Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés magyar nyelven íródik, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, így utólag nem hozzáférhető és megtekinthető. Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

 1. Fogalommeghatározások

Szolgáltató:

Név:                                           Technetic Services Kft.

Székhely:                                    2463 Tordas, Vörösmarty utca 2.

Levelezési cím:                            1061 Budapest Andrássy út 2. IV. emelet

Ügyfélszolgálat címe:                  1061 Budapest Andrássy út 2. IV. emelet

Képviselő neve:                          Gilincsek Szabolcs ügyvezető

Cégjegyzékszám:                                    07-09-030395

Bejegyző Bíróság neve:               Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága

Adószám:                                   26307486-2-07

Közösségi adószám:                    HU26307486

Számlavezető pénzintézet:          Raiffeisen Bank Rt. (7622 Pécs Irgalmasok utca 20.)

Számlaszám:                               12072552-01637164-00100007

IBAN számlaszám:                       HU12 1207 2552 0163 7164 0010 0007

E-mail cím:                                 info@technetic.hu

Telefonszám:                              +36 30 790 2297

 

Felhasználó:  az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki a honlapon regisztráció nélkül igénybe veszi a szolgáltatást, de a díjat még nem fizette meg. A Felhasználó azonos lehet az Ügyféllel.

Ügyfél: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki a honlapon elérhető szolgáltatást igénybe veszi és az általa bevitt adatok alapján elkészített dokumentumot a meghatározott díj megfizetését követően letölti.

Honlap: https://test.legly.hu honlap, ahol Szolgáltató elérhetővé teszi az általa nyújtott szolgáltatást.

Dokumentum: A Szolgáltató által biztosított sablonok és modulok, valamint a Felhasználó/Ügyfél által a Honlapon bevitt saját adatok alapján automatizált szoftver segítségével a Felhasználó/Ügyfél által szerkesztett és elkészített irat.

Felek: A szerződést kötő felek, úgy mint Szolgáltató és Ügyfél.

 1. Felhasználási feltételek

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései Felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen ÁSZF 2019.11.13. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a honlap használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett honlapra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a szolgáltatás tartalmának letöltésére.

Szolgáltató a Honlapon dokumentum-sablonok és modulok elérhetővé tételével automatizált szoftveres segítséget nyújt azok számára, akik tevékenységük ellátásához, illetve cégük mindennapi működéséhez szükséges dokumentumaikat maguk kívánják elkészíteni.

Felhasználó a Honlapon külön regisztráció nélkül a rendelkezésre álló sablonok és modulok felhasználásával, valamint saját adatok és modulok, szövegek megadásával és bevitelével igényeinek megfelelő dokumentumokat készíthet, kizárólag saját részre. Amennyiben az elkészített dokumentum ellenértékét a Felhasználó megfizeti, majd a dokumentumot letölti, a Szerződés létrejön a felek között és Felhasználó Ügyfélként lesz köteles az ÁSZF szabályait betartani.

A Honlapon létrehozott Dokumentum a díjszabásnak megfelelő díj megfizetése fejében pdf formátumban letölthető és Ügyfél jogosult azt felhasználni. Ügyfél tudomásul veszi, hogy Dokumentum létrehozása, letöltése és felhasználása során Szolgáltató részéről jogi tevékenység, különösen az adott egyedi ügyre vonatkozó specifikus jogi tanácsadás, illetve jogi tevékenységként értelmezhető okiratszerkesztés nem történik. Az Ügyfél által kiválasztott elemek és bevitt saját adatok, modulok és saját szavas (az Ügyfél által megfogalmazott) szövegek alapján a véglegesített dokumentumot a Honlapon működő szoftver állítja elő, annak jogi szempontú ellenőrzése nem történik meg. Ennek megfelelően az okiratszerkesztést és a Dokumentum létrehozását az Ügyfél végzi minden esetben, amelyhez a szoftver támogatást nyújt.

Szolgáltató nem jogosult jogi tevékenység nyújtására, így az általa nyújtott szolgáltatás nem minősül jogi tevékenységnek.

Ilyen módon a Szolgáltató által elérhetővé tett sablonok kitöltése és modulok használata során a bevitt adatok semmilyen esetben nem kerülnek jogi szempontból ellenőrzésre, a dokumentumok elkészítése, modulok kiválasztása során jogi tanácsadás nem történik, az elkészült dokumentumok az adott egyedi jogi helyzetre vonatkozóan nem tartalmaznak specifikus megoldásokat.  

Szolgáltató és az általa nyújtott szolgáltatás, az elérhető sablonok és modulok nem helyettesítik jogi tevékenység nyújtására jogoult entitás (pl. ügyvédi iroda) tanácsait vagy szolgáltatásait.

Honlap látogatói, Felhasználók, Ügyfelek a Szolgáltató által biztosított szolgáltatást kizárólag a saját kockázatukra használhatják, és elfogadják, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért. Továbbá a Szolgáltató nem felel a Felhasználók internetkapcsolatának minősége, hibája, megszakadása miatti szolgáltatás kimaradásért.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználók, Ügyfelek és látogatók által tanúsított magatartásért. Felhasználók, Ügyfelek és látogatók kötelesek gondoskodni arról, hogy a szolgáltatások használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértsék. Felhasználók, Ügyfelek és látogatók teljes mértékben és kizárólagosan felelősek saját magatartásukért.

A Honlap olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhat, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei  – így különösen a dokumentum-sablonok és modulok -szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított Ügyfele a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

Tekintettel a szolgáltatás természetére, Szolgáltató hozzájárul ahhoz, hogy az Ügyfél a díjszabásban meghatározott ellenérték megfizetését követően letöltse, megtekintse, kinyomtassa és felhasználja a Szolgáltatás igénybevétele során létrejött Dokumentumot.

A szolgáltatás igénybevétele során létrejött Dokumentumot Ügyfél csak saját részre használhatja fel. A létrejött dokumentum további, üzletszerű sokszorosításához (többszörözéséhez) Szolgáltató nem járul hozzá. A Dokumentum egy alkalommal, a szerkesztési folyamat végén tölthető le PDF formátumban, azt Szolgáltató nem menti, így utólag nem hozzáférhető és megtekinthető a Honlapon.

Jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Ügyfélnek a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.legly.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A Szolgáltatás igénybevételével Ügyfél elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során az Ügyfél által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között felhasználhatja.

 1. A szolgáltatás igénybevétele

A honlap használatához regisztráció nem szükséges.

Felhasználó a honlapon rendelkezésre álló sablonok és modulok felhasználásával, kiválasztásával, saját adatainak bevitelével igényeinek megfelelő dokumentumokat készíthet. Az elkészült Dokumentum a díjszabásban meghatározott ellenérték kifizetését követően válik letölthetővé és menthetővé az Ügyfél számára.

A Dokumentumok elkészítése során a Felhasználó céljától függően választhat az elérhető sablonok és modulok közül, így kialakítva és elkészítve a kívánt joghatás kiváltására alkalmas dokumentumot. Felhasználó/Ügyfél a Dokumentumot a Szolgáltató által biztosított eszközök igénybevételével maga készíti el és tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Dokumentum készítése során felkínált választási lehetőségek révén sem nyújt jogi tanácsadást az adott egyedi dokumentum tekintetében.

A fizetést követően Ügyfél jogosulttá válik az elkészült dokumentumot letölteni pdf formátumban és azt saját célra felhasználni.

Felhasználó a saját adatok kitöltése és a kívánt modulok kiválasztása után a Dokumentumot a „Letöltés” gomb megnyomása és fizetés után töltheti le saját adathordozójára.

Az Ügyfél az ÁSZF elfogadásával Szolgáltatóval elektronikus úton szerződést köt, amelyre a Ptk., az Elker. tv.-ben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. A Szolgáltató a vállalt szerződéses kötelezettségét a dokumentum letölthetővé tételével valósítja meg.

A Felhasználó a szolgáltatás igénybevétele során a Dokumentum véglegesítéséig („Letöltés” gomb megnyomása) minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott saját adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Tájékoztatjuk Önt, hogy a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételéért az Ügyfél köteles díjat fizetni a szolgáltatás online felületén közzétett aktuális díjszabás szerint. A honlapot a Szolgáltató üzemelteti, a szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak megfizetése a Barion rendszerén keresztül valósul meg. Az Ön bankkártya adatai a Szolgáltatóhoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. A fizetési szolgáltató főbb adatai a következőek:

Fizetési szolgáltató:

név:                                         Barion Payment Zrt.

székhely:                                  1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.;

nyilvántartó cégbíróság:            Fővárosi Törvényszék Cégbírósága;

cégjegyzékszám:                       01-10-048552;

adószám:                                 25353192-243.,

közösségi adószám:                  HU25353192;

tevékenységi engedély száma: HEN-I-1064/2013,

elektronikuspénz-kibocsátó intézményi azonosító: 25353192

A Szolgáltató mindenkor hatályos ÁSZF-je és Adatkezelési tájékoztatója megtalálható a Szolgáltató honlapján, illetve az alábbi linkekre történő kattintással: https://www.barion.com/hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/ valamint https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/.

A jelen ÁSZF rendelkezései megfelelnek a jogszabályokban előírtaknak.

A díj Ügyfél által történő kiegyenlítését követően a letölteni kívánt Dokumentum azonnal elérhető lesz az Ügyfél számára. 

Szolgáltató elektronikus számlát állít ki a díj megfizetéséről. A számla utólag kerül megküldésre, a számla kiállításához szükséges adatokat ( név (cégnév), lakcím (székhely), e-mail cím, cég esetén adószám) a Honlapon kell megadni.

Szolgáltató által használt számlázóprogram:

Octonull Kft.
Budapest
József körút 74. 1. em 6
1085
Magyarország

 1. Felmondási jog

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) a) és m) pontjai szerint Ügyfelet jelen szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban felmondási jog nem illeti meg.

 1. Szavatosság/garancia

A Honlap a mindennapi életben gyakran felmerülő ügyekhez szükséges dokumentumok elkészítéséhez nyújt általános segítséget, sablonok és minták elérhetővé tételével.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy természetéből fakadóan a Honlapon nyújtott szolgáltatás nem minősül az adott egyedi ügyre, helyzetre vonatkozó jogi tanácsadásnak. (Lásd még 2.3. Felelősség és 3.1. Dokumentum elkészítése)

Fentiekre tekintettel Szolgáltató nem vállal garanciát a  Honlap 100%-os hibamentességéért. Szolgáltató a Honlapot és az azon működő szoftvert adott állapotában a hibamentesség garantálása nélkül biztosítja. A hibamentesség különösen arra tekintettel nem garantálható, hogy

Ügyfél hibajelzése esetén Szolgáltató haladéktalanul megkezdi a hiba kijavítását és lehetőleg a következő frissítésig kijavítja a hibát.

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait előterjesztheti az ÁSZF 1. pontjában megadott elérhetőségeken (telefon, e-mail, levél).

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató az Ügyféllel köteles közölni.

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

Amennyiben Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, milyen jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok listája és elérhetőségei a http://jarasinfo.gov.hu holnapon érhetők el.

Békéltető testület. A szolgáltatás minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület (Fejér Megyei Békéltető Testület)

Cím:                 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefon/ Fax:   (22) 510-310

E-mail:             fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu

Honlap cím:     http://www.bekeltetesfejer.hu/

Az Ügyfél lakóhelye (tartózkodási helye) alapján az alábbi békéltető testületekhez fordulhat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Szolgáltató köteles a Békéltető testületi eljárásokban részt venni és az Ügyféllel együttműködni. Jelen pont értelmében együttműködésnek minősül a válaszirat küldése is.

 1. Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu

 1. Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu

 1. Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu

 1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

 1. Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Honlap cím: www.bekeltet.hu

 1. Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu 

 1. Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu

 1. Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 1. Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszáma: (52) 500-710

Fax száma: (52) 500-720

E-mail cím: info@hbkik.hu

 1. Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

E-mail cím: tunde@hkik.hu

 1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu

 1. Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu

 1. Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

E-mail cím: nkik@nkik.hu

 1. Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

E-mail cím: skik@skik.hu

 1. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 311-750

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

 1. Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

E-mail cím: kamara@tmkik.hu 

 1. Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

 1. Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.

Telefonszáma: 88/429-008, vagy 88/814-111 (VKIK)

Fax száma: 88/412-150 (VKIK fax száma)

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

web: www.bekeltetesveszprem.hu

 1. Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

Amennyiben a Vásárló a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti a http://ec.europa.eu/odr alatt található online vitarendezési platformon keresztül.

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk., valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 1. Az általános szerződési feltételek egyoldalú módosítása

A jelen ÁSZF 2019.11.13 napjától hatályos. A jelen ÁSZF a kihirdetésével lép hatályba és rendelkezéseit a kihirdetést követően szükséges alkalmazni.

Az ÁSZF hatályba lépését megelőzően létrejött jogviszonyok tekintetében az ÁSZF módosítására vonatkozó szabályokat szükséges alkalmazni.

A Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani az alábbi feltételekkel:

A módosított ÁSZF akkor lép hatályba a korábban létrejött jogviszonyok tekintetében, ha a Szolgáltató értesítette az Ügyfeleket az ÁSZF rendelkezéseinek változásáról legalább a módosítást megelőző 30 nappal Honlapján, megjelölve a módosított részeket is, és az Ügyfelek a rendelkezésükre nyitva álló 15 napos határidőn belül nem jelezték a Szolgáltatónak a szolgáltatási szerződésük módosítási szándékát, illetve az élő szerződésük felmondását nem kezdeményezték. Ezen esetben azon Megrendelőkkel szemben, akikre kiterjedt a korábbi ÁSZF tartalma, a módosított ÁSZF rendelkezései a Szolgáltató általi közlést követő 30. napon hatályba lépnek.